Skip to content

Tag: indeks glikemiczny kasza jaglana

Seksualna modulacja stężeń kwasów tłuszczowych i stężenia białka wiążącego kwas tłuszczowy w wątrobie szczura

3 miesiące ago

505 words

Mechanizm, według którego steroidy płciowe wpływają na wytwarzanie triglicerydów w wątrobie o bardzo niskiej gęstości, nie został w pełni wyjaśniony. We wcześniejszych badaniach wykazaliśmy, że wykorzystanie oleinianu [14C] i włączenie do triglicerydów było większe w zawiesinach hepatocytów od samic dorosłych samic niż od samców. Różnice płci nie były związane z aktywnością enzymów biosyntezy triglicerydów, podczas…

Uwalnianie prostaglandyny przez stymulowane mitogenem i stymulowane antygenem leukocyty w hodowli

3 miesiące ago

455 words

Zawartość prostaglandyn (PG) w stymulowanych mitogenem i antygenach hodowlach leukocytów badano za pomocą testu radioimmunologicznego oznaczającego obecność surowicy odpornościowej reagującej z PGB1 i PGB2, alkalicznymi produktami odwodnienia PGE i PGA. Po 48 godzinach, aktywowane mitogenem hodowle komórek śledziony myszy wykazywały 2-10-krotny wzrost w PGE, ale nie w PGA, składniku immunoreaktywnego PG (iPG) frakcjonowanego przez chromatografię…

Synteza prostacykliny z endonadtlenków pochodzących z płytek krwi przez hodowane ludzkie komórki śródbłonka

3 miesiące ago

453 words

Wcześniej wykazaliśmy, że komórki śródbłonka traktowane aspiryną syntetyzują prostacyklinę (PGI2) z oczyszczonego endoperoksydu prostaglandyny PGH2 (1978. J. Biol.Chem.253: 7138). Aby ustalić, czy komórki śródbłonka traktowane aspiryną wytwarzają PGI2 z endonadtlenków uwalnianych przez stymulowane płytki krwi, płytki znakowane [3H] oznaczone kwasem arachidonowym poddawano reakcji w kuwetach agregometru z jonoforem A23187, trombiną lub kolagenem w obecności komórek…

Ciąża nadpobudliwe prymasowa komplikowana przez indukowaną streptozotocyną cukrzycę

3 miesiące ago

429 words

Polidypsja, wielomocz, polifagia i glukozuria po podaniu streptozotocyny do 6 nieciężarnych i 15 ciężarnych małp (Macaca mulatta) w pierwszym trymestrze ciąży. Diabetogenne działanie leku znalazło również odzwierciedlenie w indukowanym, ale zmiennym pogorszeniu matczynej dożylnej tolerancji glukozy i wyraźnym osłabieniu reaktywności insuliny w osoczu matki na dożylne bodźce glikemiczne. Produkty poczęcia badano w 29 ciążach. Noworodki…

Regulacja działania wazopresyny przez prostaglandynę: DOWODY DLA SYNTEZY PROSTAGLANDYJSKIEJ W KRÓLIKOWYCH TABELACH KOLEKCJI

3 miesiące ago

415 words

W niniejszych badaniach oceniano, czy wazopresyna zwiększa biosyntezę prostaglandyn w wyizolowanych kanalikach korowych (CCT) królika i czy endogenna biosynteza prostaglandyn odgrywa rolę w modulowaniu odpowiedzi tego segmentu nefronu na wazopresynę. Przeprowadzono trzy grupy badań. W pierwszej grupie CCT i proksymalne kanaliki proste (PST) inkubowano z kwasem arachidonowym [3H], a metabolity oddzielono i zidentyfikowano za pomocą…

Ablacja przytarczyc w chomikach dystroficznych: EFEKTY W ZAWARTOŚCI CA I HISTOLOGII SERCA, DIAPHRAGM I RECTUS FEMORIS

3 miesiące ago

489 words

Skumulowane dane wskazują, że występuje zwiększone nagromadzanie wapnia w mięśniu dystroficznym i że może to mieć rolę patofizjologiczną w postępie procesu dystroficznego. Akumulacja może być związana z defektem błony komórkowej. Ponieważ parathormon (PTH) stymuluje napływ wapnia do cytosolu, chroniczne efekty chirurgicznej ablacji gruczołów przytarczycznych na Ca, Mg, syntezę białek i histologię mięśni, a także fosfokinazę…

Wpływ wewnątrzradunkowego podawania HCl i glukozy na cyrkulację immunoreaktywnych sekretów i stężeń insuliny

3 miesiące ago

109 words

Nowy test radioimmunologiczny dla sekretyny został wykorzystany do zbadania (a) odpowiedzi sekretyny w surowicy na podawany śródskórnie HCl i glukozę, (b) metaboliczny okres półtrwania i objętość dystrybucji egzogennej sekretyny i (c) wpływ endogennie uwolnionej sekretyny na insulinę sekrecja u 25 znieczulonych psów. Próbki krwi żylnej pobrane z portalu i żyły udowej pobierano jednocześnie przed infuzją…

Związek pomiędzy napięciem moczowym a stężeniem dwutlenku węgla w krwi podczas hiperkapnii u szczurów. Jego znaczenie w ocenie wydzielania kanalikowego jonu wodoru.

3 miesiące ago

362 words

Badanie to zaprojektowano w celu ustalenia związku między pCO2 w moczu a ogólnoustrojową pCO2 we krwi podczas ostrej hiperkapnii i zbadania znaczenia tej zależności dla gromadzenia wydzielania jonu wodoru (H +), gdy mocz jest kwasem i gdy jest silnie alkaliczny. U szczurów wydalających bardzo alkaliczny mocz, ostry wzrost pCO2 we krwi (z 42 +/- 0,8…

Rozszczepienie ludzkiego kininogenu o wysokiej masie cząsteczkowej znacznie zwiększa jego aktywność koagulacyjną. Dowód, że ta molekuła istnieje jako procesor.

3 miesiące ago

594 words

Kininogen o dużej masie cząsteczkowej kinoglobiny (HMW), kofaktor aktywowanej kontaktowo krzepnięcia krwi, przyspiesza aktywację czynnika XII, prekallikreiny i czynnika XI na ujemnie naładowanej powierzchni. Chociaż prekallikreina i czynnik XI krążą jako kompleks z kininogenem HMW, nie wykazano fizycznego związku pomiędzy czynnikiem XII a kininogenem HMW, ani też nie została w pełni wyjaśniona kolejność adsorpcji na…

Wielkie Oczekiwania

3 miesiące ago

433 words

Z okazji 200. rocznicy urodzin Karola Dickensa uderza mnie jego twórczy geniusz i analogia między intelektualnym rozwojem jego bohaterów a ewolucją wzajemnej recenzji. Podobnie jak wiele jego powieści i pism seryjnych, historia historii wzajemnej recenzji jest bildungsroman, który podążał za procesem dorastania, szukał odpowiedzi poprzez podróż naznaczoną osiągnięciami i rozczarowaniem, a ostatecznie dojrzał do akceptacji…