Skip to content

Rola endogennych opiatów w ekspresji negatywnych reakcji androgenów i estrogenu na pulsacyjne właściwości wydzielania hormonu luteinizującego u człowieka.

2 miesiące ago

414 words

Przetestowaliśmy udział endogennych szlaków opiatów w negatywnych reakcjach sterydów gonadowych na pulsacyjne właściwości uwalniania hormonu luteinizującego (LH) u zdrowych mężczyzn. W tym celu hormonalne hormony steroidowe podano dożylnie w dawkach, które w warunkach stanu ustalonego selektywnie tłumiły albo częstotliwość, albo amplitudę pulsacyjnego sygnału LH. Właściwości pulsacyjnego wydzielania LH oceniano ilościowo za pomocą komputerowej analizy serii LH uzyskanej z seryjnego pobierania próbek krwi w ciągu 12 godzin obserwacji. Kiedy czysty (niearomatyzowalny) androgen, 5-alfa-dihydrotestosteron, był wlewany w sposób ciągły przez 108 h przy szybkości wytwarzania testosteronu we krwi, byliśmy w stanie uzyskać selektywne zahamowanie częstotliwości tętna LH podobne do obserwowanej u zwierząt doświadczalnych po małej dawce zastąpienie androgenu. W tych warunkach stężenia testosteronu i estradiolu 17 beta w surowicy nie zmieniły się znacząco, ale stężenia 5-alfa-dihydrotestosteronu w surowicy wzrosły w przybliżeniu 2- do 3-krotnie, przy odpowiednim zwiększeniu stężenia jego głównego metabolitu, alfa-androstan-3 alfa , 17 beta-diol. W oddzielnych eksperymentach infuzja estradiolu-17 beta z szybkością wytwarzania krwi w ciągu 4,5-dniowego przedziału selektywnie tłumiła amplitudę tętna LH bez wpływu na częstotliwość tętna LH. Wlew estrogenu zwiększał poziom beta w surowicy estradiolu-17 w przybliżeniu dwukrotnie, bez istotnego wpływu na stężenie androgenu we krwi. Następnie wykorzystaliśmy te schematy selektywnego wlewu androgenu lub estrogenu, aby zbadać udział endogennych opiatów w poszczególnych hamujących reakcjach zwrotnych czystego androgenu lub estrogenu na pulsacyjne uwalnianie LH przez podawanie silnego i swoistego antagonisty receptora opiatowego, naltreksonu, podczas infuzji. Nasze obserwacje wskazują, że pomimo ciągłej infuzji dawki 5-alfa-dihydrotestosteronu, który znacząco tłumi częstotliwość pulsu LH, jednoczesne podawanie antagonisty receptora opiatów skutecznie przywraca częstotliwość pulsu LH do poziomów kontrolnych. Ponadto, podczas infuzji supresyjnej dawki estradiolu-17 beta, blokada receptora opiatowego znacząco zwiększa częstotliwość tętna LH i zwiększa amplitudę LH do poziomów kontrolnych. Zatem obecne badania u zdrowych mężczyzn wykazują po raz pierwszy, że selektywne działanie hamujące czystego androgenu na częstotliwość tętna LH jest skutecznie antagonizowane przez blokadę receptorów opiatowych. Ta kluczowa obserwacja wskazuje, że mechanizmy opiatergiczne i zależne od androgenów w sposób specyficzny i skoordynowany kontrolują generator impulsów podwzgórzowych dla hormonów uwalniających gonadotropiny (GnRH) Obrazy
[podobne: szpital wojskowy bydgoszcz rejestracja, jasiona opolskie, stoperan plus ]
[więcej w: ibuprofen lgo, drosetux opinie, stoperan plus ]