Skip to content

Oczyszczanie i właściwości deaminazy cytydynowej z granulocytów normalnych i leukemicznych

2 miesiące ago

444 words

Deaminaza cytydynowa, enzym, który katalizuje deaminację zarówno cytydyny i jej analogów nukleozydowych, w tym środki przeciwnowotworowe, arabinozyd cytozyny (ara-C) i 5-azacytydyna (5-azaC), został częściowo oczyszczony z normalnych i białaczkowych ludzkich granulocytów. Procedura oczyszczania obejmowała strącanie ciepła w temperaturze 70 ° C, wytrącanie siarczanem amonu, wymianę jonową jonu fosforanu wapnia i filtrację żelową Sephadex G-150. Enzym ma masę 51000, pH izoelektryczne 4,8, a maksymalną aktywność w szerokim zakresie pH 5-9,5. Enzym stabilizowany jest obecnością odczynnika sulfhydrylowego, ditiotreitolu. Deaminazy cyrydyny z normalnych ludzkich granulocytów ma większe powinowactwo do fizjologicznego substratu cytydyny (Km = 1,1 × 10. 5 M) niż do ara-C (8,8 × 10. 5 M) lub 5-azaC (4,3 × 10. 4 M) . Analogi fluorowcowane, takie jak 5-fluorocytydyna i 5-bromo-2 (3-deoksycytydyna również wykazywały aktywność substratu, przy czym maksymalne prędkości były większe niż fizjologiczne substraty cytydyna i deoksycytydyna. Nie obserwowano aktywności nukleotydów ani deoksynukleotydów. Względna maksymalna prędkość enzymu dla cytydyny i jego analogów nukleozydowych pozostała stała podczas oczyszczania, co wskazuje, że pojedynczy enzym był odpowiedzialny za deaminację tych substratów. Stwierdzono, że tetrahydourydyna (THU) jest silnym konkurencyjnym inhibitorem częściowo oczyszczonej deaminazy o wartości Ki 5,4 x 10 ~ 8 M. Właściwości biochemiczne częściowo oczyszczonych preparatów deaminazy cytydyny z komórek prawidłowych i białaczkowych zostały porównane w odniesieniu do izoelektrycznego pH, masa cząsteczkowa oraz parametry kinetyczne substratu i inhibitora i nie zaobserwowano różnic. Jednakże prawidłowe krążące granulocyty zawierały znacznie większe stężenie dezaminazy cytydyny (3,52. 1,86 × 103 / mg białka) niż komórki przewlekłej białaczki mielocytowej (CML) (1,40. 0,70 x 103 U / mg białka) lub ostre komórki białaczki mielocytowej (AML) (0,19, 0,17 x 103 U / mg białka). Aby wyjaśnić te różnice w poziomach enzymu w komórkach białaczkowych w porównaniu do prawidłowych, zmiany w poziomach dezaminaz cytydyny związanych z dojrzewaniem prawidłowych granulocytów badano w prawidłowym ludzkim szpiku kostnym. Prekursory mieloidalne otrzymane z aspiratów szpiku kostnego rozdzielano na dojrzałe i niedojrzałe frakcje poprzez odwirowanie w gęstości Ficoll. Aktywność deaminaz w lizatach dojrzałych granulocytów była 3,55-14.2 razy większa niż aktywność stwierdzona w lizatach niedojrzałych komórek. Zmniejszoną aktywność enzymu stwierdzono również w niedojrzałych komórkach szpikowych od pacjenta z CML w porównaniu do dojrzałych granulocytów tego samego pacjenta. Te obserwacje potwierdzają wniosek, że większa specyficzna aktywność deaminazy cytydyny w prawidłowych dojrzałych granulocytach w porównaniu z komórkami białaczkowymi jest związana raczej z procesem dojrzewania granulocytów niż ze specyficznym defektem enzymatycznym w komórkach białaczkowych.
[podobne: centrum pomocy profesjonalnej, jaworzyna krynicka narty, szpital kolejowy ciechocinek ]
[patrz też: seretide dysk, ibuprofen lgo, drosetux opinie ]